Σχετικά με την Αίγιστος ΑΕ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η μεγάλη εταιρεία στον χωματουργικό κλάδο, με κύρια ειδίκευση σε έργα Οδοποιίας, Φράγματα, Λατομική δραστηριότητα  και κατασκευαστικά.

Σήμερα, η εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία, σε ένα τόσο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Το αποδεικνύουν τα οικονομικά της μεγέθη και τα έργα που εκτελεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Η εταιρεία επίσης διαθέτει 2ης Τάξης ΜΕΕΠ:  (Οδοποιία – Οικοδομικά – Υδραυλικά – Βιομηχανικά – Ενεργειακά ) καθώς και την Υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ 6056/4637/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/13-11-2012 Άδεια Συλλογής  Μεταφοράς μη επικίνδυνων Στερεών αποβλήτων.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο των εργαζομένων σε όλους τους τομείς εργασιών, η συνεχής εκπαίδευση, η εμπειρία που απέκτησαν και αποκτούν από την εκτέλεση σημαντικών  έργων, καθιστούν την εταιρεία πρωταγωνιστή και άκρως ανταγωνιστική  στον κλάδο των χωματουργικών και τεχνικών έργων.

Οι ανθρώπινοι πόροι της επιχείρησης ανάλογα με την κατάρτιση, εμπειρία, και θέση τους διακρίνονται σε:

  • Διοικητικά Στελέχη
  • Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 
  • Επαγγελματίες Οδηγοί
  • Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
  • Εργατοτεχνικό προσωπικό (ειδικευμένο, ανειδίκευτο)
  • Βοηθητικό προσωπικό πάσης φύσεως
  • Υπεύθυνοι Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  • Μηχανικοί Αυτοκινήτων &  Μηχανημάτων Έργου